המשימה לפרק 2

התבונן בתכנית הבאה ( סביבת המעבדה).

א. האם הפלט 2 אפשרי? נמק.

ב. מהם לדעתך הפלטים האפשריים? נמק מדוע הם אפשריים ומדוע לא אפשריים פלטים אחרים.

ג. אם נשנה את הגבול העליון של הלולאות להיות 3, מה יהיו הפלטים האפשריים? נמק.

program plmn;
var
  x:integer;
process P1;
  var i,t:integer;
begin
  for I:=1 to 2 do
   begin
    t:=x;
   x:=t+1;
   end;
end;
process P2;
 var i,t:integer;
begin
 for I:=1 to 2 do
  begin
   t:=x;
    x:=t-1;
  end;
end;
begin
 x:=0;
parbegin
  p1;p2;
parend;
 write (x);
end.