מערכות מידענות ממוחשבות – מודלים ממוחשבים אינטראקטיביים

ד"ר נינה ביימל

צביה שמוקלר

חנה כרפס

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי  ומשרד החינוך

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

beimel@macam.ac.il

zviasmu@edu-negev.gov.il

karpas4@netvision.net.il

 

בהרצאה נציג שימוש בהדמיות של הרצת תוכניות מחשב שמטרתן להתגבר על קשיים אופייניים של תלמידים וסטודנטים בהבנת ההתנהגות הדינמית של תוכניות שונות.

 

אחד הקשיים בלימוד שפות תכנות הוא הפער בין הטקסט הכתוב  (קוד התכנית) כפי שהוא רשום על נייר או במחשב, לבין המהלך הדינמי של הרצת התוכנית. הקושי קיים במיוחד כאשר מהלך הריצה של התוכנית איננו סדרתי, למשל: בפקודות ביצוע מותנה ((if (בעיקר כאשר הן מקוננות), בלולאות, ובקריאה לפונקציות ולפרוצדורות.  לגישור הפער מוצאים עצמם מורי מחשב פעמים רבות עומדים מול התוכנית הכתובה, ומנסים להסביר "בנפנופי ידיים" מה קורה כשהתוכנית רצה עם קלטים שונים, או מנסים לבנות טבלת מעקב להרצה "יבשה". בעיה זו מורגשת ביתר שאת בקורס וירטואלי בו אי אפשר "לנפנף ידיים".

 

בשנת 2001, במסגרת תוכנית לקידום הוראה ולימוד באמצעים טכנולוגיים מתקדמים מטעם המועצה להשכלה גבוהה, עבדנו על פיתוח קורס מתוקשב  בפסקל. בקורס שילבנו אנימציות של הרצת תוכניות, אשר נכתבו ב flash .  הלומד  יכול להפעיל אנימציות אלה עם קלטים שונים לפי בחירתו, ולראות את ההתנהגות הדינמית של ריצת התוכנית במקרים השונים. האנימציות יכולות להיות מופעלות על קוד התוכנית, ובמקרים בהם זה רלוונטי גם על תרשים הזרימה שלה.

 

בשנת 3-2002 שולבו אנימציות אלה בקורסי פסקל הניתנים במכללה. תגובות התלמידים היו חיוביות ותרמו להבנה של פתרון הבעיות המוצגות. האנימציות יכולות לעבור כמו שהן, או עם הסבה קלה, לשפות אימפרטיביות אחרות כמו  C , פורטרן מובנה ועוד. את הרעיון ניתן כמובן לאמץ גם לשפות מפרדיגמות אחרות, כמו שפות לוגיות (פרולוג) ופונקציונליות.

 

בהרצאה נציג קשיים אופייניים של תלמידים וסטודנטים בהבנת ההתנהגות הדינמית של מבנים לא סדרתיים בתוכניות, נדגים את האנימציות שמטרתן להבהיר אותן, ונביא ממצאים מהתנסויות בקורסים בהם נעשה באנימציות אלה שימוש.

לאתר המרכז

לכנס תשס"ד

חזרה